Contact us Search جمعه, 30 ارديبهشت 1401
  • time : 9:52:7
  • Date : Tue May 10, 2022
  • item visited : 22
  • news code : 3918
آگهی برگزاری مناقصه عمومی همراه با (ارزیابی كیفی و فنی ) شماره مناقصه : 1/1401 (نوبت اول)
شهرداري میناب در نظر دارد به استناد 3 فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به شرح مندرج در جدول ، اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

همراه با

(ارزیابی کیفی و فنی )

شماره مناقصه : 1/1401

(نوبت اول)

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد 3 فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به شرح مندرج در جدول  ، اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید.  لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه و صلاحیت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمايند.

ردیف

مشخصات پروژه

شماره موافقت نامه

مبلغ برآورد اولیه پروژه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

رشته و رتبه مورد نیاز

1

اجرای بازسازی معابر شهر میناب

676882

000/000/000/50 ریال

000/000/500/2 ریال

حداقل رتبه 5 راه و باند

19/11/1400

2

بهسازی و تعریض بلوار دانشگاه شهر میناب

677762

000/000/000/97 ریال

000/000/850/4 ریال

حداقل رتبه 5 راه و باند

28/11/1400

3

بازسازی تأسیسات شهر میناب

 

677019

 000/000/000/200 ریال

000/000/120/7 ریال

حداقل رتبه 3راه وباند یا آب و یا رتبه 5 ابنیه

29/11/1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات:

و نیز جهت  کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان شهر میناب بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند.

شرایط

1-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه  را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0102963945003 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

۲-تاريخ دریافت اسناد: از تاریخ 15/02/1401 لغایت 22/02/1401 می باشد . 

۳-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  : از تاریخ 22/02/1401 لغایت 02/03/1401 می باشد .

۴-تاريخ بازگشايي پاكتها: روز چهارشنبه مورخه 04/ 03/ 1401 راس ساعت 10 صبح .

۵-مكان بازگشايي: شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات.

6- شرکت کنندگان در مناقصه  می بایست نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir، اقدام نمایند .

7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف نفرات اول ودوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد.

10- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1130230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری میناب

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0