تماس با ما جستجو دوشنبه, 17 مرداد 1401
  • ساعت : ۷:۵۸:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 533
  • کد خبر : ۳۴۵۹
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای(ایجاد ، توسعه و اصلاح شبكه معابر شهر میناب(21074 مترمربع آسفالت معابر)

 

                                                                              آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه : 01/97

 (نوبت اول)

شهرداری میناب در نظر دارد به استناد  موافقتنامه های شماره 345832 مورخ 8/4/97 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ،  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید.

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه پروژه

مبلغ سپرده(تضمین شرکت در مناقصه)

ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر میناب(21074 مترمربع آسفالت معابر)

000/000/500/7 ریال

000/000/375 ریال

 

 لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان شهر میناب بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-مدیریت حقوقی مراجعه نمایند.

شرایط

1-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 2171145492001 نزد بانک ملی بنام سپرده تملک دارایی های استان هرمزگان واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد إرائه نمایند.

2- مبنای برآورد 000/000/500/7 ریال

3- حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 26/8/97 لغایت 1/9/97 به مدت 6 روز .

4- مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ 3 /9/97 لغایت 12 /9/97 می باشد. 

5- مبلغ تضمین حسن انجام کار معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد.

6- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 14/9/1397 و مکان آن دفتر شهردار میناب   می باشد. ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد .

7-حداکثر مدت بررسی پیشنهادات یک هفته پس از بازگشایی پاکات می باشد.

8- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با لاک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

9- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

11- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد .

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

13- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند.

 

 

 

روابط عمومی شهرداری میناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه : 01/97

 (نوبت دوم)

شهرداری میناب در نظر دارد به استناد  موافقتنامه های شماره 345832 مورخ 8/4/97 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ،  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید.

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه پروژه

مبلغ سپرده(تضمین شرکت در مناقصه)

ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر میناب(21074 مترمربع آسفالت معابر)

000/000/500/7 ریال

000/000/375 ریال

 

 لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان شهر میناب بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-مدیریت حقوقی مراجعه نمایند.

شرایط

1-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 2171145492001 نزد بانک ملی بنام سپرده تملک دارایی های استان هرمزگان واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد إرائه نمایند.

2- مبنای برآورد 000/000/500/7 ریال

3- حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 26/8/97 لغایت 1/9/97 به مدت 6 روز .

4- مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ 3 /9/97 لغایت 12 /9/97 می باشد.  

5- مبلغ تضمین حسن انجام کار معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد.

6- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 14/9/1397 و مکان آن دفتر شهردار میناب   می باشد. ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد .

7-حداکثر مدت بررسی پیشنهادات یک هفته پس از بازگشایی پاکات می باشد.

8- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با لاک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

9- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

11- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد .

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

13- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند.

 

 

 

 

روابط عمومی شهرداری میناب

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0