تماس با ما جستجو جمعه, 9 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۴:۴۴:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 282
  • کد خبر : ۳۵۴۰
آگهی تجدید مناقصه تأمین نیرو
شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند یک مصوبات صورتجلسه شماره 111 مورخ 5/4/98 شورای اسلامی شهر و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، تامين نيروي انساني مورد نياز خود جهت انجام کار در خدمات شهری ( امورنظافت ، رفت و روب ،جمع آوری زباله های سطح شهر و معابر،فضای سبز، تاسیسات وکادر دفتری ) را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي معتبر و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به شهرداری میناب ، واحد حقوقی واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمايند.

  شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند یک مصوبات صورتجلسه شماره 111 مورخ 98/4/5 شورای اسلامی شهر و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، تامين نيروي انساني مورد نياز خود جهت انجام کار در خدمات شهری ( امورنظافت ،  رفت و روب ،جمع آوری زباله های سطح شهر و معابر،فضای سبز، تاسیسات وکادر دفتری ) را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي معتبر و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به شهرداری میناب ، واحد حقوقی  واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمايند.

موضوع پروژه

تعداد نیرو

مدت قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

توضیحات

تأمین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری شهرداری

200 نفر

یکسال

3/957/456/000  ریال

بر اساس آنالیز حقوق و دستمزد مصوب شهرداری ها سال 98 می باشد.

 

 

 

 

 

توضيحات:

۱-تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 0102963945003 نزد بانك صادرات شعبه مرکزی میناب  واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد ارائه نماید.

۲-تاريخ فروش اسناد: از تاریخ 98/7/14 لغایت پایان وقت اداری 98/7/22 می باشد .

۳-مهلت تحويل اسناد: از تاریخ 98/7/23 لغایت پایان وقت اداری 98/8/4 می باشد

۴-تاريخ بازگشايي پاكتها: روز چهارشنبه مورخه 98/8/8 راس ساعت 9 صبح .

۵-مكان بازگشايي: شهرداري میناب ، طبقه دوم ، دفتر شهردار.

6- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با لاک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

11- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری میناب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0