پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

قوانین و مقرارات

دفترچه تعرفه عوارض و بهاء 1401

تاریخ انتشار : 1400/12/22

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

  تعداد دریافت : 26

  دفترچه عوارض بهاء1400

  دفترچه عوارض بهاء1400

  تاریخ انتشار : 1399/11/15

  امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

   تعداد دریافت : 46

   دفترچه عوارض بهاء 99

   تاریخ انتشار : 1398/11/14

   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    تعداد دریافت : 62

    دفترچه عوارض بهاء 98

    تاریخ انتشار : 1398/03/26

    امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

     تعداد دریافت : 28

     ضوابط فنی و شهر سازی

     تاریخ انتشار : 1398/03/26

     امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

      تعداد دریافت : 94

      5.7.14.0
      گروه دورانV5.7.14.0