پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

قوانین و مقرارات

تعرفه عوارض بهاء 1402

تعرفه عوارض بهاء 1402

تاریخ انتشار : 1401/11/29

تعرفه عوارض بهاء 1402

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

  تعداد دریافت : 22

  دفترچه تعرفه عوارض بهاء 1401

  تاریخ انتشار : 1400/12/22

  امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

   تعداد دریافت : 42

   دفترچه عوارض بهاء1400

   دفترچه عوارض بهاء1400

   تاریخ انتشار : 1399/11/15

   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    تعداد دریافت : 51

    دفترچه عوارض بهاء 99

    تاریخ انتشار : 1398/11/14

    امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

     تعداد دریافت : 63

     دفترچه عوارض بهاء 98

     تاریخ انتشار : 1398/03/26

     امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

      تعداد دریافت : 30

      ضوابط فنی و شهر سازی

      تاریخ انتشار : 1398/03/26

      امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

       تعداد دریافت : 101

       5.7.14.0
       گروه دورانV5.7.14.0