قوانین و مقرارات

تعرفه عوارض بهاء 1403

تعرفه عوارض بهاء 1403

تاریخ انتشار : 1402/11/28

تعرفه عوارض بهاء 1403

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

  تعداد دریافت : 20

  تعرفه عوارض بهاء 1402

  تعرفه عوارض بهاء 1402

  تاریخ انتشار : 1401/11/29

  تعرفه عوارض بهاء 1402

  امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

   تعداد دریافت : 42

   دفترچه تعرفه عوارض بهاء 1401

   تاریخ انتشار : 1400/12/22

   امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

    تعداد دریافت : 45

    دفترچه عوارض بهاء1400

    دفترچه عوارض بهاء1400

    تاریخ انتشار : 1399/11/15

    امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

     تعداد دریافت : 54

     دفترچه عوارض بهاء 99

     تاریخ انتشار : 1398/11/14

     امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

      تعداد دریافت : 63

      دفترچه عوارض بهاء 98

      تاریخ انتشار : 1398/03/26

      امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

       تعداد دریافت : 30

       ضوابط فنی و شهر سازی

       تاریخ انتشار : 1398/03/26

       امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

        تعداد دریافت : 105

        6.1.7.0
        گروه دورانV6.1.7.0