مناقصات و مزایده ها

      شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند یک مصوبات صورتجلسه شماره 111 مورخ 5/4/98 شورای اسلامی شهر و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، تامين نيروي انساني مورد نياز خود جهت انجام کار در خدمات شهری ( امورنظافت ،  رفت و روب ،جمع آوری زباله های سطح شهر و معابر،فضای سبز، تاسیسات وکادر دفتری ) را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي معتبر و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به شهرداری میناب ، واحد حقوقی  واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمايند.


       6.1.7.0
       گروه دورانV6.1.7.0